Vnitřní oznamovací systém

- ochrana oznamovatelů -


Ochrana oznamovatelů je ve Walstead Moraviapress s.r.o. zavedena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů. Je aplikací těchto právních norem v podmínkách společnosti. 

Na základě výše uvedených legislativních dokumentů byl zřízen vnitřní oznamovací systém ("dále jen "VOS"), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé, a že tyto informace spadaly do oblasti protiprávního jednání. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.  

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost zdraví;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele a
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
MgA. Pavla Světlíková

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS Walstead Moraviapress s.r.o., a to:

 • prostřednictvím webového formuláře, viz formulář níže
 • písemně na adresu Walstead Moraviapress s.r.o., MgA. Pavla Světlíková, U Póny 3061, 690 02 Břeclav,      nebo interní zaměstnanci/spolupracovníci do schránky umístěné v v prostoru hlavního pracovního vstupu do výrobní haly, na obálku prosím uveďte text: "Oznámení – pouze k rukám příslušné osoby"
 • telefonicky: 516 205 222 (telefonní záznamník s nahráváním vzkazu/oznámení)
 • e-mail: duverne@walstead-moraviapress.com
 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky s příslušnou osobou

O přijetí oznámení budete vyrozuměni do 7 dnů od přijetí oznámení. Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů. 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, odkaz ZDE


OZNÁMENÍ