Ochrana osobních údajů

Odesláním odpovědi na pracovní příležitost ve společnosti Walstead Moraviapress s.r.o. udělujete této společnosti souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (zejména identifikačních, kontaktních, o vzdělání a kvalifikaci) pro účely výběrového řízení na danou pracovní příležitost nebo jinou, kterou by vám tato společnost nabídla. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro tento účel a uchovány v databázi zabezpečené proti zneužití a to po dobu dvou let. Kdykoliv můžete Váš souhlas odvolat a požádat o smazání vašich osobních údajů, které budou z databáze společnosti Walstead Moraviapress s.r.o. neprodleně odstraněna. Pokud nepožádáte o vymazání vašich osobních údajů po dvou letech od odeslání vašich osobních údajů pro potřeby výběrového řízení, budou automaticky smazány.


Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech. 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen "příjemci").

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů, a vztahy s nimi jsou ošetřeny prostřednictvím zpracovatelských smluv (zejména poskytovatelé programů a software, IT správci)
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (zejména finanční správa, Policie ČR a další orgány činné v trestním řízení aj.),
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy mimo prostor působnosti GDPR.

Vaše práva jako subjektu údajů

 • Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
 • Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek  stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.
 • Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR. Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování, tedy bez lidského zásahu.
 • Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
 • Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.